str2int

文字列を整数値に変換する。

str2int <intvar> <string>

解説

文字列 <string> を整数値に変換し、整数変数 <intvar> に代入する。
文字列 <string> には10進、16進を指定することができる。以下に例を示す。

10進 … 123, 0009
16進 … 0x7b, $7b

正常に変換できた場合は 1 、できなかった場合は 0 がシステム変数 result に代入される。

str2int val '123'
; val=123, result=1

str2int val '123abc'
; val=123, result=1

str2int val '0009'
; val=9,   result=1

str2int val 'abc'
; val=0,   result=0

hexnum='0x456FE3'
str2int val hexnum
sprintf '%d %x' val val
messagebox inputstr 'test'
; val=4550627, result=1